Rabu, 11 Januari 2012

NGENTEG LINGGIHUPACARA NGENTEG LINGGIH
Ø Upacara = acara = paridabdab/kegiatan
Ø Ngenteg = mawit saking bawos enteg, sane maartos ajeg pageh lan kukuh
Ø Linggih artos nyane tegak = sila = solah = parilaksana
Ø Upacara Ngenteg Linggih suksmannyane/artosnyane mapari dabdab melarapan antuk ajeg/pagehin pikayun lan parisolah sane rahayu.
Ø Bagia Phala Kerti = mawit saking bawos bagia, phala, kerti
Ø Bagia artos nyane kesantosan utawi kerahajengan
Ø Phala artos nyane buah = hasil = pikolih = ngentikang
Ø Kerti artos nyane parilaksana = yasa = pidabdab
Ø Bagia Phala Kerti suksmannyane : parilaksana sane setata mawoh utawi mikolihang kesantosang/kerahajengan.

Ø Ngenteg linggih mabagia phalakerti artosnyane : malarapan antuk pagehing pikahyun medasar antuk parisolah sane rahayu, dumugi prasiddha maphala/mawoh/ngentikang kesantosang lan kerahajengan ring sajroning kauripan ring sekala lan niskala.
Ring sajroning karya Ngenteg Linggih, taler kadu-lurin antuk karya Mangun Hayu, karya Mahingkup, Ngaremekin Makebat Daun, Ngambek lan karya Nyenuk, Nyegara Gunung.

Ø Karya Mangun Hayu : artos suksmannyane ngentikang kerahayuan medasar antuk pikahyunan sane suci nirmala, asah-asih-asuh, saluwung-luwung, sebayantaka, miwah lascaryaning manah.

Ø Karya Mahingkup/Ngingkup (pengendalian diri)  : artos lan suksemannyane wantah ngingkup/nyikiang raga ring sajroning Tri Kaya (pikiran, perkataan, perbuatan) mangdane setata nunggil, ring sajroning pakuluwarga taler mangdane prasiddha matungalan yadyastu hala utawi hayu yan sampun prasiddha ingkup ring sajroning Tri Kaya, janten pacang ngemangguhing marga antar galang apadang.

Ø Karya Ngaremekan (belajar) : mawit saking bawos remekan, artos nyane lalemekan/rabuk, mung-gwing parisolahnyane ngabut tur ngeseng sehananing sarana/upakara sane sampun kemargiang/kaanggen tur raris kapendem.
Suksmannyane : ngalemekin utawi ngrabuk yasa kerti ring sajroning kauripan. Dumugi tumbuhnyane prasiddha sayan-sayan ngamecikan. Tur prasiddha ngicenin karahajengan ring sajroning kauripane ring sekala lan niskala. Lalemekan utawi rabuk sajroning nabdabin kauripane, wantah tatwa-tatwa, lan tutur-tutur agama.

Ø Makebat Daun (meresapi) : suksmannyane, kauripane puniki winaluya sekadi matetanduran, yan meled mangdane tetanduran becik, madon nyuram-byah/ngebek saha mawoh nged, sapunika taler ring kauripane mangdane prasiddha ngemangguh karaha-jengan, patut kedasarin antuk antenge melajahang raga ring lawentenang tutur Sang Hyang Agama, yan sampun prasiddha ngebek kaweruhane, dados anggen dasar nabdabin sajroning kauripane, anggen ngulati karahajengan utawi kerahayuan sareng sami. Sekadi I Taru sane madon nged, prasiddha kaanggen pasa-yuban ring sang sane kepanesan.

Ø Ngebek (menghayati) : artosnyane akeh, nged. Suksmannyane; ring sajroning yasa kerti sane kaulati, manut tatujon pamargin agama, sampun prasiddha ngebek ring sajroning anggasarira, satwinaluya ipun I Taru sane mabuah/mawoh nged, ring sajroning kauripane, yan sampun prasiddha ngebek kaweru-hana ring Sang Hyang Aji, patut anggen paweweh ring sang sane katunan lan kapetengan ring tatwa agama miwah kauripannyane.

Ø Nyenuk (penjabaran) : artos lan suksmannyane : mapaweweh utawi madhana-dhana, risampune pra-siddha antuka melajahin lan ngresepin tur menghayati sekancan tutur kauripane utawi tutur agamane. Patut kaendahang ring jagate tur pedhanayang ring parajanane/umat sareng sami. Dumugi prasiddha sareng sami, jagate rawuhang sadaging nyane kemangguhang kerahajengan.

Ø Banten Phala Gembal : maka pralambang/nyasa Bhatara Ghana, maka pralambang kebijaksanaan/kawicaksanaan.
Phala artos buah/woh, gembal artosnyane nged/akeh.
Suksmanyane ring sajroning ngemargiang kauripane puniki, setata kadasarin antuk bijaksana/kawicaksanaan, dumugi prasiddha mawoh kabecikan sane makweh.
Sane wicaksana/bijaksana, setata ipun ledang nampi kawentenan sane kabawos “Rwa Bhineda”.

Ø Banten Bebangkit
Banten bebangkit maka prelambang/nyasa Sang hyang siwa, maka angga Ida Bhatara Kala.
Kala artosnyane galah/waktu
Kalan artosnyane prana/tenaga
Kala mawit saking bawos “kal” artosnyane negatif (sehananing sane ngawenang metu nenten becik.
Suksemannyane : bebangkit maka prelambang numbuhang utawingentikang wiweka, anggen mapidabdabin sakancaning parisolahe sane kabawos kaon. Dumugi prasiddha manados becik. Anggen sarana ring sajroning ngemargiang kauripane puniki, mangdane prasiddha nincap ring kauripane wekasan.

Ø Banten Suci : maka prelambang kasucianing pikah-yun anggen serana ngulati karahajengan ring sekala lan niskala.

Ø Banten Pengambian : mawit saking bawos “ambe”.
Ambe artosnyane ngaung = nyikyang = masikian = mempersatukan.
Suksmannyane :        ngaug/nyikiang pelinggih kela-wan sane kabantenin.
                     :  ngaug/nyikiang pelinggih kala-wan sane ngalinggihang.
                     :  ngaug/nyikiang sang anembah kalawan sangka sembah
                        (panunggaling kawula gusti).
Ring sajeroning kuripane banten pengambiane maka prelambang/sarana nyikyangring sajroning Tri Premana ; Bayu, Sabda, Idep, parilaksanane babawo-sane lan pikahyunanne, mangdane setata adung, maka sarana anggen nyalarin bhaktine ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa miwah ring sarwa mauripe sami.

Ø Banten Peras : maka prelambang laksana/aktivitas/wasana sakancaning parilaksana/wasana sane kabidabdabin ring sajroning nyangga kauripane puniki. Mangdane setata majalaran antuk Tri Kaya Parisudha, lan kadasarin antuk lascaryaning manah, tur malarapan Tatwa Agama.
Dumugi prasiddha manut kadi pujaning banten pras, “Prasiddha Siddhi Rahayu”.

Ø Banten Guru : maka prelambang/nyasa Ida Sang Hyang Widhi, Ida Bhatara Hyang Guru Kamimitan, Ida Maraga Bhatara Kawitan.
Suksemannyane : mangdane iraga setata eling tur bhakti ring maraga guru ring sekala lan niskala, Riantukan wantah sangkaning Ida (Guru), iraga wenten maurip sekadi mangkin, Ida sane setata ngemit miwah nuntun sarwa mauripe ring jagate. Sekancaning sane kapidabdabin utawi sane jaga kakaryanin tan paguru, janten pacang ngawetuang sane nenten becik. Sekadi janmane embas/lekad ring jagate nenten madrewe Bapa/Guru, pianak bibinjat kawastanin sang sane asapunika.

Ø Banten Panyeneng : mawit saking bawos “nyeneng”. Nyeneng artosnyane mahurip/hidup.
Banten Panyeneng : maka prelambang percaya lan eling setata ring Sang Hyang Atma.
Suksemannyane : ring sajroning kauripane puniki mangdane setata sayaga nitenin, kauripane, antuk wasana sane becik, malarapan antuk Tri Kaya Pari-sudha, dumugi Sang Hyang Atma/Premana setata ajeg nyeneng ring angga sarira, miwah nenten kaliput lan kaleketin antuk wasana-wasana sane kaon, sane ngawenin pacang nemu sengsara.

Ø Banten Dapetan : mawit saking bawos “dapet”.
Dapet artosnyane panggihin = temuang = pikolihin.
Banten dapetan : maka prelambang karmawasana.
Suksemannyane : sekancaning sane kapanggihin/pikolihin ring sajroning kauripane mangkin, kawon utawi becik sane kepanggihin/kapikolihang, wantah mawiwit sangkaning karmawasana sane riyin. Nen-ten lempas saking woh pakardine, ring kauripane mangkin wantah genahe muponin, tur taler ngardinin karmawasana sane becik, sane nenten lempas ring kadharman. Maka sarana anggen bekel ring panumad-yane wekasan. Dumugi prasiddha nincap saking kauripan nyane mangkin.

Ø Banten Kurenan : mawit saking bawos “kuren” . 
Kuren artosnyane pacempuhan (persekutuan) purusa lan (predhana), kawon lan becik, positif lan negative, sane kawastanin Rwa Bhineda punika. Mahawinan ngiring ngawit mangkin I raga melajah narima. Dagingkauripane puniki, riantuk narima punika maweh pisan. Yan sampun I raga huning narima.
Janten pacang prasiddha ngemanggehang kadi tatujoning Sang Hyang Agama, mekadi sukha tan pawali dukha.
Huning I raga memargi ring pantaraning (diantara) swarga lawan neraka, pantaraning becik kalawan kawon, irika maka genah kedamaian sane sujati.

Ø Banten Sesayut : mawit saking bawos “Nyayut”. Nyayut artosnyane nganted = nebas = melepaskan = membebaskan = maripurnayang.
Suksemannyane : nganted utawi nebas Sang Hyang Premana/Atma dumugi prasiddha ajeg, tur nenten kari kaiket utawi kategul olih kawisayan nyane I Pañca Indrya sane lewih mawisesa, sane pacang ngawenang nemu sengsara.
Banten Sesayut taler maka sarana ngated = nebas utawi menstanakan Ista Dewata sane kaastawayang miwah premana Sang Inupakara, muwah taler nganutin yajña sane kalaksanayang. Mawinan makweh pisan kawen-tenang bacakan banten sesayut punika, nganutin yajña sane kemargiang utawi kabuatang.

Ø Banten Udel : udel artosanyane puser = pusat = unteng = suleng.
Suksemannyane : ring sajroning I raga pacang nab-dab kawentenang kauripane puniki miwah sakancan parilaksana sane kabuatan, mangdane setata kada-sarin antuk sulenging pikahyun (pamusatan pikiran) ajeg nenten obah, janten asing-asing sane kaaptyang, janten pacang pikolihin.
Banten udel maka prelambang sulenging kahyun (pemusatan pikiran).

Ida Panditha Mpu Jaya Wijayanandha
Griya Kutuh
Jln. Ciung Wanara No. 8 Kuta
Posting Komentar